en-O mozku - jak to funguje

30/06/2019

Je mnoho věcí na světě, které byly dokonale popsány. O lidském mozku se to bohužel říct nedá. Moderní věda nám dala spoustu nových informací, ale přesto nás náš mozek velmi často překvapí svými schopnostmi a skrytými možnostmi. Důležite pro nás je, jak může znalosti o mozku využít, jak se dá náš mozek trénovat a jak objevovat jeho skrytý potenciál.

Pár důležitých informací o našem mozku:

  • je rozdělen na dvě poloviny - pravou a levou hemisféru. Hemisféry jsou mezi sebou propojeny a velmi intenzivně spolu komunikují. Každá část mozku ma na starosti jiné činnosti.
  • 15 až 20% (750 ml krve), z celkového srdečního výkonu je každou minutu směrováno do mozku
  • i když mozek tvoří jen 2 % tělesné hmotnosti podílí se až 20 % na celkové spotřebě kyslíku a 25 % na celkové spotřebě glukózy a Spotřebovává 20% celkové tělesné energie
  • mozek je elektrický systém který generuje elektrickoou aktivitu a výkonu kolem 25 wattů. Elektrická aktivita mozku není všude stejná, ale mění se podle toho, co jednotlivé neurony dělají 
  • V mozku můžeme najít mozkové vlny které jsou součástí elektromagnetického pole které vzniká aktivitou neuronů. Elektricka aktivita mozku je vyjádřena různou úrovní napětí (v mikro Voltech) a frekvencí (0 - 100 Hz).  Přístroj EEG (elektroengefalograf) dokáže mozkové vlny měřit a zobrazit.  Nejčastěji je zmiňováno pět z nich - Delta, Theta, Alfa, Beta a Gama. 
  • neustále zpracovává a vyhodnocuje obrovské množství informací  z okolí - co vidíme a cítíme, informace od našich smyslů, stará se o zabezpečování správné funkce orgánů a zpracovávání přijatých informaci z našeho těla
  • je v něm průměrně 100 miliard neuronů (něco jako paměťových buněk). Každý z nich může vytvořit až 20 000 spojení (synapsí)
  • lidský mozek často dokáže člověka oklamat, člověk pak na základě informací a podnětů ze svého mozku vnímá věci jinak, než jaké reálně jsou
  • nemá nervy a necití bolest

Například Levá hemisféra se specializuje na zachytávání zvuků, které tvoří slova, a pracuje na složení slov, ale nemá monopol na zpracování jazyka. Zatímco Pravá hemisféra je citlivější na emoční aspekty řeči -zpracovává řečový rytmus, který je nositelem intonace a důrazu. Matematické schopnosti jsou nejsilnější, když obě hemisféry pracují dohromady.

Mozek je rozdělený na 2 části - Hemmisféry. 

Levé hemisféře se připisují funkce jako analytické myšlení, matematicko - logické schopnosti, řečové schopnosti, vědecké uvažování, psaní, počítání, motorické reakce, pojem o čase, atd. 

Pravá hemiféra hostí funkce jako kreativní myšlení, intuice, sluchové vjemy, představivost, tvořivost, hudba a umění či snění.

Obě hemisféry spolu spolupracují a někdy, díky plasticitě, mohou do jisté míry v případě potřeby (tj. poškození mozku), přebírat funkce té druhé. 


Činnost neuronů v mozku vytváří elektrické impulsy, které můžeme pomocí EEG přístrojů snímat a zobrazit. Podle toho, jak moc neurony v dané části mozku pracují tak velké množství energie vytvářejí.
Tato energie je vyjádřena jako kombinace napětí (v mikro Voltech)
a frekvence (v Hz). 

Čím intenzivnejší je tedy činnost mozku, tím více "červené barvy" můžeme na záznamu vidět a tím více energie mozek spotřebuje. Čím je aktivita mozku nižší, tím méně energie mozek  spotřebovává a tím více "modré barvy" je na záznamu vidět.

Pro výkonnost mozku není tedy rozhodující, jak moc mozek jako celek pracuje - to znaměná, jak moc červené barvy bychom na záznamu mozkové aktivity viděly, ale jak efektivně mozek pracuje. 
K tomu, aby náš mozek pracoval co nejefektivněji je zapotřebí, aby činnost levé i pravé hemisféry byla vyvážená a celková výkonnost mozku byla v celkovém objemu při plnění úkolů pokud možno co nejnižší.

To je také jeden z důvodů, proč pokud chceme začít relaxovat nebo meditovat musíme dodržovat určitá pravidla. 

Co je důležité pro správnou činnost mozku

Proč je Synchronizace mozku tak důležitá 

Synchronizace mozku

Lidské tělo je přirozeně nastaveno tak, aby pracovalo v rovnováze - Homeostáze. Už staří řekové věděli, že tento stav je důležitý. Homeostáza (z řec. homoios, stejný, a stasis, trvání, stání) je to schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou správného fungování a existence, i když se vnější podmínky mění. 

Pokud tedy mozkové hemisféry spolupracují a doplňují se, mozek pracuje s energií efektivně a využívá ji optimálním způsobem. Vysoký stupeň synchronizace mozku nám umožňuje mimo jiné: 
vnitřní vyrovnanost, odolnost vůči psychické zátěži (stresu, strachu, trémě, obavám, úzkosti), lepší paměť, učení, koncentrace, tvořivost, lepší pohybové schopnosti, schopnosti vnímání okolního světa, zvýšené sebevědomí a řadu dalších..... Lze říci, že pokud pracují obě mozkové hemisféry rovnoměrně, člověk jakoby "využívá větší kapacitu mozku" , může naplno využít svůj potenciál. 

Asynchronizace mozku

Pokud mozkové hemisféry nespolupracují správně a nedoplňují se, mozek spotřebuje daleko více energie kterou by jinak spotřebovalo tělo. 

Následky rozladění mozku, ať už jsou způsobeny čímkoli, (tím nejčastějším důvodem je dnes stres a jiná zátěž), jsou vždy stejné:
nevyrovnanost, labilita a snížený výkon mozku, rychlejší únava při všech činnostech, neudržíme pozornost a pociťujeme nechuť k další duševní činnosti, ... . Určitý stupeň asynchronizace (rozladění) mozku máme prakticky stále všichni, protože je velmi obtížné, dnes zatím ještě se současnými technickými prostředky nemožné zcela vyladit-sjednotit činnost mozku. Nicméně míra rozladěnosti může být různá. 

Pokud se tedy chceme posunout v tom, co děláme dopředu a naučit se správně využívat naši mozkovou kapacitu, relaxovat, meditovat, dostávat se do stavu Flow
a další věci, měli bychom se zaměřit na stav Homeostázy, který se u mozkové činnosti projevuje především synchronicitou, správnou energetickou úrovní mozkových vln a "hladinou vědomí" .